پایگاه تخصصی دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) تهران

نتایج یک پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری نشان داد: ملاقات سبب بهبود شاخص های فیزیولوژیک (فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و فشارخون متوسط شریانی، ضربان قلب، تعداد تنفس، درجه حرارت و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی) بیماران در بخش های مراقبت ویژه می شود.

ملاقات، شاخص های فیزیولوژیک بیماران را در بخش های مراقبت ویژه بهبود می دهد

مهری سیدجوادی دانش آموخته دانشکده پرستاری مامایی شهیدبهشتی در پایان نامه خود برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد با راهنمایی فرهاد کامرانی "شاخص های فیزیولوژیک بیماران قبل، حین و بعد از ملاقات در بخش های مراقبت های ویژه قلبی در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل" را بررسی کرده است.

در این پایان نامه آورده شده است: ملاقات از موضوعات اصلی و یکی از نیازهای اساسی بیماران در بخش های مراقبت ویژه است اما هنوز مدرکی برای تعیین تاثیرات فیزیولوژیک ملاقات بر بیماران وجود ندارد و عقاید و نظرات مختلفی در مورد خط مشی ملاقات در بخش های مراقبت ویژه مطرح است.

در این پژوهش که از نوع ارزشیابی و توصیفی است، 50 بیمار مبتلا به سکته قلبی حاد بررسی شد و شاخص های فیزلوژیک اعم از فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و فشارخون متوسط شریانی، ضربان قلب، تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس، میزان درجه حرارت و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی 10 دقیقه قبل، 10 دقیقه بعد از شروع ملاقات و 10 تا 30 دقیقه پس از اتمام ملاقات برای هر بیمار طی دو بار ملاقات بررسی شد.

نتایج و یافته ها نشان داد: در این پژوهش که 72 درصد مرد و 28 درصد زن بودند تغییرات میزان فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و فشارخون متوسط شریانی، ضربان قلب، تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس، میزان درجه حرارت و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی قبل، حین و بعد از ملاقات از نظر آماری معنادار بود اما این شاخص ها به تدریج پس از ملاقات کاهش می یابد و 30 دقیقه پس از ملاقات به مقدار قبل از ملاقات می رسد.

افزایش این شاخص ها گذرا و در محدوده نرمال بوده است و از لحاظ بالینی اهمیت ندارد. اما این مطالعه نشان داد که ملاقات تاثیر سوئی بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی ندارد.

سازمان نظام پرستاری

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۹ساعت 15:40  توسط نویسنده: امید نادمی  |